Välkommen till Nordic Road Safety AB

Mitt i Nor­den finns vi för att täcka den nor­diska mark­na­den.

Vi som job­bar i detta före­tag har ägnat de senaste 20 åren med att bli spe­ci­a­lis­ter inom vårt område. Vi hjäl­per dig med allt från utveck­ling av en pro­dukt till leve­rans på plats.

Väl­kom­men att fråga oss om räc­ken!

2 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Nytt till­skott i NRS maskin­park. Rik­tigt bra maskin! Läs mer

Nytt tillskott i NRS maskinpark. Riktigt bra maskin!

3 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Idag kan ni träffa oss på Bro­byg­gar­da­gen, Svenska Mäs­san i Göte­borg! Läs mer

Idag kan ni träffa oss på Brobyggardagen, Svenska Mässan i Göteborg!

 

Com­ment on Face­book

gött ser bra ut😉

4 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Läs mer

4 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

God Jul och Gott Nytt År öns­kar Cae­sar med per­so­nal!! Läs mer

God Jul och Gott Nytt År önskar Caesar med personal!!

7 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Pajons­da­gen bjöd på.….….? Läs mer

Pajonsdagen bjöd på.........?

7 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Mon­tage av Nor­dic M i Älands­bro Läs mer

Montage av Nordic M i Älandsbro

7 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Pajons­dag 😊 Läs mer

Pajonsdag 😊

 

Com­ment on Face­book

Är det min bit som är kvar kanske??…

Mmm va gott

11 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Blir inget varvre­kord idag. Läs mer

Blir inget varvrekord idag.

Nor­dic Road Safety är nomi­ne­rade till Guld­ste­gen 2018.
Ing­ela och Camilla repre­sen­te­rade NRS på nomi­ne­rings­lun­chen.
Gå gärna in och rösta på oss!
guldstegen.se/?page_id=11341
Läs mer

Nordic Road Safety är nominerade till Guldstegen 2018.
Ingela och Camilla representerade NRS på nomineringslunchen.
Gå gärna in och rösta på oss! 
http://guldstegen.se/?page_id=11341

 

Com­ment on Face­book

Stort Grat­tis 👏

Grat­tis! 👏

Kul!! Klart det ska rös­tas ✊🏼✊🏼🏆😊

Grat­tis 😊👍💞👏⚘

Här­ligt, grat­tis!!! 💪😀

+ View more com­ments

Går prima med mon­tage av gång­bord med kabel­ka­nal vilan­des på kon­sol. Läs mer

Går prima med montage av gångbord med kabelkanal vilandes på konsol.

 

Com­ment on Face­book

Ser bra ut, kämpa på grab­bar.

Load more

Pro­duk­ter

Våra tjäns­ter

Pro­jekt

Regel­verk

Om NRS

Kon­takta NRS