Välkommen till Nordic Road Safety AB

Mitt i Nor­den finns vi för att täcka den nor­diska mark­na­den.

Vi som job­bar i detta före­tag har ägnat de senaste 20 åren med att bli spe­ci­a­lis­ter inom vårt område. Vi hjäl­per dig med allt från utveck­ling av en pro­dukt till leve­rans på plats.

Väl­kom­men att fråga oss om räc­ken!

2 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Elmia Nor­dic Road 2017 Läs mer

Läs mer på Facebook

2 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

NRS demon­stra­tion – Elmia 2017-10-11
Demon­stra­tion at Elmia Nor­dic Rail exhi­bi­tion, test of fish­tail ter­mi­nal ver­sus SMA energy absor­bing.
Läs mer

NRS demonstration - Elmia 2017-10-11

2 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Tis­dag 10/10–12/10 kom­mer vi att vara på Elmia Nor­dic Road. Du träf­far oss i mon­ter A05:38. Sak­nar ni entré­bil­jett gå in på:
www.elmia.se/nordicroad/For-besokare/Entrebiljett/

NORDIC ROAD KROCKPROV-LIVE VARJE DAG
Krock­prov-live kom­mer att genom­fö­ras två gånger per dag på plats utan­för mäss­hal­larna inför ögo­nen på mäss­be­sö­karna. Ett nytt och unikt kon­cept för att lyfta fram den livs­av­gö­rande bety­del­sen av fun­ge­rande skydds­an­ord­ningar (räc­ken) längs våra vägar.
Läs mer

Tisdag 10/10-12/10 kommer vi att vara på Elmia Nordic Road. Du träffar oss i monter A05:38. Saknar ni entrébiljett gå in på:
https://www.elmia.se/nordicroad/For-besokare/Entrebiljett/

NORDIC ROAD KROCKPROV-LIVE VARJE DAG
Krockprov-live kommer att genomföras två gånger per dag på plats utanför mässhallarna inför ögonen på mässbesökarna. Ett nytt och unikt koncept för att lyfta fram den livsavgörande betydelsen av fungerande skyddsanordningar (räcken) längs våra vägar.

2 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Har ni besökt vår nya hem­sida? Om inte, gör det! www.nordicroadsafety.com/ Läs mer

Load more

Pro­duk­ter

Våra tjäns­ter

Pro­jekt

Regel­verk

Om NRS

Kon­takta NRS