Välkommen till Nordic Road Safety AB

Mitt i Nor­den finns vi för att täcka den nor­diska mark­na­den.

Vi som job­bar i detta före­tag har ägnat de senaste 20 åren med att bli spe­ci­a­lis­ter inom vårt område. Vi hjäl­per dig med allt från utveck­ling av en pro­dukt till leve­rans på plats.

Väl­kom­men att fråga oss om räc­ken!

2 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Pajons­da­gen bjöd på.….….? Läs mer

Pajonsdagen bjöd på.........?

2 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Mon­tage av Nor­dic M i Älands­bro Läs mer

Montage av Nordic M i Älandsbro

2 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Pajons­dag 😊 Läs mer

Pajonsdag 😊

 

Com­ment on Face­book

Mmm va gott

Är det min bit som är kvar kanske??…

6 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Blir inget varvre­kord idag. Läs mer

Blir inget varvrekord idag.

7 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Nor­dic Road Safety är nomi­ne­rade till Guld­ste­gen 2018.
Ing­ela och Camilla repre­sen­te­rade NRS på nomi­ne­rings­lun­chen.
Gå gärna in och rösta på oss!
guldstegen.se/?page_id=11341
Läs mer

Nordic Road Safety är nominerade till Guldstegen 2018.
Ingela och Camilla representerade NRS på nomineringslunchen.
Gå gärna in och rösta på oss! 
http://guldstegen.se/?page_id=11341

 

Com­ment on Face­book

Kul!! Klart det ska rös­tas ✊🏼✊🏼🏆😊

Grat­tis! 👏

Stort Grat­tis 👏

Här­ligt, grat­tis!!! 💪😀

Grat­tis 😊👍💞👏⚘

+ View more com­ments

7 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Går prima med mon­tage av gång­bord med kabel­ka­nal vilan­des på kon­sol. Läs mer

Går prima med montage av gångbord med kabelkanal vilandes på konsol.

 

Com­ment on Face­book

Ser bra ut, kämpa på grab­bar.

8 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Årets första påsklunch är inta­gen.
Vi öns­kar alla en Glad Påsk! 🐣
Läs mer

Årets första påsklunch är intagen.
Vi önskar alla en Glad Påsk! 🐣

8 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Pro­jekt­le­dare
Vi växer och har behov av att för­stärka vår pro­jekt­led­nings­ka­pa­ci­tet.
Vi söker dig som har kun­skap i 3D modu­le­ring i Inven­tor, Auto CAD eller Solid Works och erfa­ren­het från bygg- eller anlägg­nings­bran­schen.
Pla­ce­rings­ort Väs­terås eller Borås
Är du intres­se­rad så skicka ditt CV till birger.larsson@nordicroadsafety.com
Läs mer

 

Com­ment on Face­book

Andreas Jacobs­son

8 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Nu fyl­ler vi på vårat lager med Nor­dic M (vårat nya mitt­räcke)
Hop­pas nu snön fort för­svin­ner ‚
så att våra mon­tö­rer sitt arbete hin­ner.
Läs mer

Nu fyller vi på vårat lager med Nordic M (vårat nya mitträcke)
Hoppas nu snön fort försvinner ,
så att våra montörer sitt arbete hinner.

9 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Nu utö­kar vi vårt sor­ti­ment med bul­lerskär­mar. Nor­dic BS är nam­net på vår familj av CE-märkta bul­lerskär­mar. Skär­marna består av en stål­kon­struk­tion med en utan­på­lig­gande polykar­bo­nat skiva. Nor­dic BS är god­känd för höj­der upp till 3 meter och kan instal­le­ras både i jord och på bro. Kon­takta NRS för mer infor­ma­tion. Läs mer

Nu utökar vi vårt sortiment med bullerskärmar. Nordic BS är namnet på vår familj av CE-märkta bullerskärmar. Skärmarna består av en stålkonstruktion med en utanpåliggande polykarbonat skiva. Nordic BS är godkänd för höjder upp till 3 meter och kan installeras både i jord och på bro. Kontakta NRS för mer information.
Load more

Pro­duk­ter

Våra tjäns­ter

Pro­jekt

Regel­verk

Om NRS

Kon­takta NRS