Välkommen till Nordic Road Safety AB

Mitt i Nor­den finns vi för att täcka den nor­diska mark­na­den.

Vi som job­bar i detta före­tag har ägnat de senaste 20 åren med att bli spe­ci­a­lis­ter inom vårt område. Vi hjäl­per dig med allt från utveck­ling av en pro­dukt till leve­rans på plats.

Väl­kom­men att fråga oss om räc­ken!

1 vecka sedan

Nordic Road Safety AB

Nor­dic Road Safety är nomi­ne­rade till Guld­ste­gen 2018.
Ing­ela och Camilla repre­sen­te­rade NRS på nomi­ne­rings­lun­chen.
Gå gärna in och rösta på oss!
guldstegen.se/?page_id=11341
Läs mer

Nordic Road Safety är nominerade till Guldstegen 2018.
Ingela och Camilla representerade NRS på nomineringslunchen.
Gå gärna in och rösta på oss! 
http://guldstegen.se/?page_id=11341

Com­ment on Face­book

Kul!! Klart det ska rös­tas ✊🏼✊🏼🏆😊

Grat­tis! 👏

Stort Grat­tis 👏

Här­ligt, grat­tis!!! 💪😀

Grat­tis 😊👍💞👏⚘

+ View more com­ments

3 vec­kor sedan

Nordic Road Safety AB

Går prima med mon­tage av gång­bord med kabel­ka­nal vilan­des på kon­sol. Läs mer

Går prima med montage av gångbord med kabelkanal vilandes på konsol.

Com­ment on Face­book

Ser bra ut, kämpa på grab­bar.

4 vec­kor sedan

Nordic Road Safety AB

Årets första påsklunch är inta­gen.
Vi öns­kar alla en Glad Påsk! 🐣
Läs mer

Årets första påsklunch är intagen.
Vi önskar alla en Glad Påsk! 🐣

1 månad sedan

Nordic Road Safety AB

Pro­jekt­le­dare
Vi växer och har behov av att för­stärka vår pro­jekt­led­nings­ka­pa­ci­tet.
Vi söker dig som har kun­skap i 3D modu­le­ring i Inven­tor, Auto CAD eller Solid Works och erfa­ren­het från bygg- eller anlägg­nings­bran­schen.
Pla­ce­rings­ort Väs­terås eller Borås
Är du intres­se­rad så skicka ditt CV till birger.larsson@nordicroadsafety.com
Läs mer

Com­ment on Face­book

Andreas Jacobs­son

1 månad sedan

Nordic Road Safety AB

Nu fyl­ler vi på vårat lager med Nor­dic M (vårat nya mitt­räcke)
Hop­pas nu snön fort för­svin­ner ‚
så att våra mon­tö­rer sitt arbete hin­ner.
Läs mer

Nu fyller vi på vårat lager med Nordic M (vårat nya mitträcke)
Hoppas nu snön fort försvinner ,
så att våra montörer sitt arbete hinner.

2 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Nu utö­kar vi vårt sor­ti­ment med bul­lerskär­mar. Nor­dic BS är nam­net på vår familj av CE-märkta bul­lerskär­mar. Skär­marna består av en stål­kon­struk­tion med en utan­på­lig­gande polykar­bo­nat skiva. Nor­dic BS är god­känd för höj­der upp till 3 meter och kan instal­le­ras både i jord och på bro. Kon­takta NRS för mer infor­ma­tion. Läs mer

Nu utökar vi vårt sortiment med bullerskärmar. Nordic BS är namnet på vår familj av CE-märkta bullerskärmar. Skärmarna består av en stålkonstruktion med en utanpåliggande polykarbonat skiva. Nordic BS är godkänd för höjder upp till 3 meter och kan installeras både i jord och på bro. Kontakta NRS för mer information.

3 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Kom och träffa oss på bro­byg­gar­da­gen! Läs mer

Kom och träffa oss på brobyggardagen!

Com­ment on Face­book

När Tol­kens byggt sin första sten­bro ska jag ha mon­ter när­mast NRS och äta upp allt godis för Johan.

3 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Fred­rik är ute och cyklar.….
Han tes­tar höj­den på våra nya GC-till­sat­ser.
Läs mer

Fredrik är ute och cyklar.....
Han testar höjden på våra nya GC-tillsatser.

4 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Nor­dic R – vårt nya rör­räcke!
Nor­dic R – vårt nya rör­räcke!
Läs mer

Nordic R - vårt nya rörräcke!

4 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Snart kom­mer tom­ten med säc­ken
för vi har satt klart årets alla räc­ken.
Cae­sar med per­so­nal vill tacka er alla för året som har gått
och önska er en rik­tigt GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!
Läs mer

Snart kommer tomten med säcken
för vi har satt klart årets alla räcken.
Caesar med personal vill tacka er alla för året som har gått
och önska er en riktigt GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!
Load more

Pro­duk­ter

Våra tjäns­ter

Pro­jekt

Regel­verk

Om NRS

Kon­takta NRS