Välkommen till Nordic Road Safety AB

Mitt i Nor­den finns vi för att täcka den nor­diska mark­na­den.

Vi som job­bar i detta före­tag har ägnat de senaste 20 åren med att bli spe­ci­a­lis­ter inom vårt område. Vi hjäl­per dig med allt från utveck­ling av en pro­dukt till leve­rans på plats.

Väl­kom­men att fråga oss om räc­ken!

Elmia Nor­dic Road 2017 Läs mer

Läs mer på Face­book

Demon­stra­tion at Elmia Nor­dic Rail exhi­bi­tion, test of fish­tail ter­mi­nal ver­sus SMA energy absor­bing. Läs mer

Läs mer på Face­book

Tis­dag 10/10–12/10 kom­mer vi att vara på Elmia Nor­dic Road. Du träf­far oss i mon­ter A05:38. Sak­nar ni entré­bil­jett gå in på:
www.elmia.se/nordicroad/For-besokare/Entrebiljett/

NORDIC ROAD KROCKPROV-LIVE VARJE DAG
Krock­prov-live kom­mer att genom­fö­ras två gånger per dag på plats utan­för mäss­hal­larna inför ögo­nen på mäss­be­sö­karna. Ett nytt och unikt kon­cept för att lyfta fram den livs­av­gö­rande bety­del­sen av fun­ge­rande skydds­an­ord­ningar (räc­ken) längs våra vägar.
Läs mer

Läs mer på Face­book

Har ni besökt vår nya hem­sida? Om inte, gör det! www.nordicroadsafety.com/ Läs mer

Läs mer på Face­book

Nu är det klart med vårt nya bro­räcke “W-H2” som är 20% lät­tare nu än tidi­gare men ändå har samma egen­ska­per. Läs mer

Läs mer på Face­book

Pro­duk­ter

Våra tjäns­ter

Pro­jekt

Regel­verk

Om NRS

Kon­takta NRS