Välkommen till NRS

Mitt i Nor­den finns vi för att täc­ka den nor­dis­ka marknaden.

Vi som job­bar i det­ta före­tag har ägnat de senas­te 25 åren med att bli spe­ci­a­lis­ter inom vårt områ­de. Vi hjäl­per dig med allt från utveck­ling av en pro­dukt till instal­la­tion på plats.

Väl­kom­men att frå­ga oss om räcken.

 

Nordic Road Safety rekryterar VD

Är du en ent­re­pre­nör med ett utpräg­lat affärs­sin­ne som vill bidra till vår fort­sat­ta till­växt som den
ledan­de leve­ran­tö­ren av per­ma­nent tra­fik­sä­ker­het i Sve­ri­ge? Då kan du vara den vi söker!

Följ NRS på Facebook!