Om NRS

NRS grun­da­des hös­ten år 2015 av Anders Ham­rin, Lars-Åke Giss­lin och Fred­rik Sangö.

År 2016 gick Bir­ger Lar­s­son, Åke Lar­s­son och Lars Berg­gren in som delä­ga­re. Före­ta­get har fort­satt att växa och har nu 20 anställda.

Vår verk­sam­het styrs i stor utsträck­ning av krav från myn­dig­he­ter och stan­dar­der. Vi har ambi­tio­nen att vara det bolag i bran­schen med störst kun­skap om räc­ken. Men kun­skap räc­ker inte för att få nöj­da kun­der. Där­för har var­je med­ar­be­ta­re hos oss enga­ge­mang och vil­ja att få kun­den nöjd.

Vårt orga­ni­sa­tions­num­mer: 559022–0173