Om NRS

Nor­dic Road Safe­ty AB är mark­nads­le­dan­de på per­ma­nent tra­fik­sä­ker­het i Sve­ri­ge. Vi till­ver­kar och säljer
väg­räc­ken, bro­räc­ken, mitt­räc­ken samt bul­lerskär­mar. Vi till­han­da­hål­ler även kring­tjäns­ter för
des­sa pro­duk­ter (mon­te­ring, pro­jekt­led­ning, utveck­ling, mm.).

Vi har över 30 års erfa­ren­het av bran­schen och är spe­ci­a­lis­ter på att utveck­la inno­va­ti­va vägsäkerhetslösningar.
Vi sat­sar sto­ra resur­ser på pro­dukt­ut­veck­ling och vi är det enda före­ta­get i Nor­den med egen utrust­ning för
krock­prov av räc­kes­sy­stem och egna resur­ser för datorsimuleringar.

Bola­get bil­da­des 2015 och finns i Tim­rå, Väs­terås och Borås. Sedan 2021 har vi ock­så egen produktion
på huvud­kon­to­ret i Timrå.

Vår verk­sam­het styrs i stor utsträck­ning av krav från myn­dig­he­ter och standarder.
Genom lyhörd­het för mark­na­den och pro­duk­tan­pass­ning för kun­der­nas behov utveck­lar vi kontinuerligt
bätt­re lös­ning­ar för läg­re kostnad.

Vårt orga­ni­sa­tions­num­mer: 559022–0173