Om NRS

NRS grun­dades hösten år 2015 av Anders Ham­rin, Lars-Åke Gisslin och Fredrik Sangö.

År 2016 gick Birg­er Lars­son, Åke Lars­son och Lars Berggren in som delä­gare. Före­taget har fort­satt att växa och har nu 20 anställ­da.

Vår verk­samhet styrs i stor utsträck­n­ing av krav från myn­digheter och stan­dard­er. Vi har ambi­tio­nen att vara det bolag i bran­schen med störst kun­skap om räck­en. Men kun­skap räck­er inte för att få nöj­da kun­der. Där­för har var­je medar­betare hos oss engage­mang och vil­ja att få kun­den nöjd.

Vårt organ­i­sa­tion­snum­mer: 559022–0173