BASTA

BASTA vän­der sig till alla som vill göra med­vet­na mate­ri­al­val i syf­tet att fasa ut ämnen med far­li­ga egenskaper.

I BASTA data­bas fin­ner du bygg- och anlägg­nings­pro­duk­ter som kla­rar BASTA: s högt ställ­da krav på kemiskt inne­håll. EU:s lag­stift­ning REACH är kär­nan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll.

Våra pro­duk­ter som är regi­stre­ra­de i BASTA hit­tar du på BASTA:s webb­plats (sök efter ”Nor­dic Road Safety”).