Integri­tets­po­licy

Nedan beskri­ver vi vår policy för han­te­ring av per­son­upp­gif­t­er och coo­kies. Detta enligt data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR).

Per­son­upp­gifts­an­svar

Nor­dic Road Safety AB är per­son­upp­gifts­an­sva­rig för behand­ling av dina per­son­upp­gif­ter som besö­kare på vår webb­plats och ansva­rar för att sådan behand­ling sker i enlig­het med tillämp­lig lag­stift­ning.

Föl­jande funk­tio­ner på vår webb­plats sam­lar in per­son­liga upp­gif­ter:

Con­tact Form 7

Dina svar i e-post­for­mu­lä­ret skic­kas till oss som ett kryp­te­rat e-post­med­de­lande. Dina upp­gif­ter är nöd­vän­diga för att vi ska kunna kon­takta dig och svara på rele­vanta frå­gor.

Det är endast Nor­dic Road Safety AB som har till­gång till dina per­son­liga upp­gif­ter och vi delar inte med oss av dina per­son­liga upp­gif­ter til tredje part.

Vi spa­rar dina upp­gif­ter i vårt e-post­pro­gram på en kryp­te­rad mail­ser­ver i Sve­rige. Dina upp­gif­ter spa­ras inte på vår webb­ser­ver.

För att skydda dina per­son­liga upp­gif­ter använ­der vi SSL (Secure Soc­kets Layer) som ser till att all data som skic­kas mel­lan webb­ser­ver och webb­lä­sare för­blir pri­vat och kryp­te­rad.

Du kan när som helst be oss ta bort dina per­son­liga upp­gif­ter från vår mail­ser­ver.

Föl­jande funk­tio­ner på wår webb­plats pla­ce­rar coo­kies i din webb­lä­sare:

Ana­lys av tra­fik till webb­plat­sen (Google Ana­ly­tics)

Infor­ma­tio­nen i dessa coo­kies, inklu­sive IP-adress, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjäns­ter för Nor­dic Road Safety AB kopp­lade till webb­plat­sen. Nor­dic Road Safety AB har ingen direkt till­gång till dessa IP-num­mer.

Google över­för inte infor­ma­tion till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behand­lar infor­ma­tio­nen på upp­drag av Google.