Integritetspolicy

Nedan beskriver vi vår policy för hantering av per­son­upp­gif­t­er och cookies. Detta enligt data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR).

Per­son­upp­gifts­an­svar

Nor­dic Road Safe­ty AB är per­son­upp­gifts­an­sva­rig för behand­ling av dina per­son­upp­gif­ter som besö­ka­re på vår webb­plats och ansva­rar för att sådan behand­ling sker i enlig­het med tillämp­lig lagstiftning.

Följande funktioner på vår webbplats samlar in personliga uppgifter:

Con­tact Form 7

Dina svar i e‑postformuläret skic­kas till oss som ett kryp­te­rat e‑postmeddelande. Dina upp­gif­ter är nöd­vän­di­ga för att vi ska kun­na kon­tak­ta dig och sva­ra på rele­van­ta frågor.

Det är endast Nor­dic Road Safe­ty AB som har till­gång till dina per­son­li­ga upp­gif­ter och vi delar inte med oss av dina per­son­li­ga upp­gif­ter til tred­je part.

Vi spa­rar dina upp­gif­ter i vårt e‑postprogram på en kryp­te­rad mail­ser­ver i Sve­ri­ge. Dina upp­gif­ter spa­ras inte på vår webbserver.

För att skyd­da dina per­son­li­ga upp­gif­ter använ­der vi SSL (Secu­re Soc­kets Lay­er) som ser till att all data som skic­kas mel­lan webb­ser­ver och webb­lä­sa­re för­blir pri­vat och krypterad.

Du kan när som helst be oss ta bort dina per­son­li­ga upp­gif­ter från vår mailserver.

Följande funktioner på wår webbplats placerar cookies i din webbläsare:

Ana­lys av tra­fik till webb­plat­sen (Goog­le Analytics)

Infor­ma­tio­nen i des­sa coo­ki­es, inklu­si­ve IP-adress, förs över till Goog­le endast för att de ska kun­na utfö­ra tjäns­ter för Nor­dic Road Safe­ty AB kopp­la­de till webb­plat­sen. Nor­dic Road Safe­ty AB har ing­en direkt till­gång till des­sa IP-nummer.

Goog­le över­för inte infor­ma­tion till någon tred­je part, utom i de fall där det­ta krävs enligt lag eller när tred­je part behand­lar infor­ma­tio­nen på upp­drag av Google.