Integritetspolicy

Nedan beskriver vi vår policy för hantering av per­son­upp­gif­t­er och cookies. Detta enligt data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR).

Per­son­uppgift­sans­var

Nordic Road Safe­ty AB är per­son­uppgift­sans­varig för behan­dling av dina per­son­uppgifter som besökare på vår webb­plats och ans­varar för att sådan behan­dling sker i enlighet med tillämplig lags­tift­ning.

Följande funktioner på vår webbplats samlar in personliga uppgifter:

Con­tact Form 7

Dina svar i e‑postformuläret skickas till oss som ett krypter­at e‑postmeddelande. Dina uppgifter är nöd­vändi­ga för att vi ska kun­na kon­tak­ta dig och svara på rel­e­van­ta frå­gor.

Det är endast Nordic Road Safe­ty AB som har till­gång till dina per­son­li­ga uppgifter och vi delar inte med oss av dina per­son­li­ga uppgifter til tred­je part.

Vi sparar dina uppgifter i vårt e‑postprogram på en krypter­ad mailserv­er i Sverige. Dina uppgifter sparas inte på vår webb­serv­er.

För att sky­d­da dina per­son­li­ga uppgifter använ­der vi SSL (Secure Sock­ets Lay­er) som ser till att all data som skickas mel­lan webb­serv­er och web­bläsare för­blir pri­vat och krypter­ad.

Du kan när som helst be oss ta bort dina per­son­li­ga uppgifter från vår mailserv­er.

Följande funktioner på wår webbplats placerar cookies i din webbläsare:

Analys av trafik till webb­plat­sen (Google Ana­lyt­ics)

Infor­ma­tio­nen i dessa cook­ies, inklu­sive IP-adress, förs över till Google endast för att de ska kun­na utföra tjän­ster för Nordic Road Safe­ty AB kop­plade till webb­plat­sen. Nordic Road Safe­ty AB har ingen direkt till­gång till dessa IP-num­mer.

Google över­för inte infor­ma­tion till någon tred­je part, utom i de fall där det­ta krävs enligt lag eller när tred­je part behand­lar infor­ma­tio­nen på upp­drag av Google.