Kvalitet, miljö och hållbarhet

Vi beskriv­er vårt förhåll­ningssätt till omgivnin­gen i doku­mentet NRS Code of Con­duct.

Vi tror att vårt störs­ta bidrag i håll­barhet­sar­betet är våra ansträngningar att ska­pa pro­duk­ter som kräver min­dre stål än konkur­rerande pro­duk­ter i motsvarande kapacitet­sklass­er. Hur vi ser på det framgår av doku­menten NRS SF bro — Det håll­bara valet för ekono­mi och miljö och Miljövärder­ing av stål- och stålkon­struk­tion­er (slu­trap­port).

För att åstad­kom­ma det­ta sat­sar vi sto­ra resurs­er på pro­duk­tutveck­ling. Vi är det enda före­taget i Nor­den med egen utrust­ning för krock­prov av räckessys­tem och egna resurs­er för dator­simu­leringar.