Kvalitet, miljö och hållbarhet

Vi beskri­ver vårt för­håll­nings­sätt till omgiv­ning­en i doku­men­tet NRS Code of Con­duct.

Vi tror att vårt störs­ta bidrag i håll­bar­hets­ar­be­tet är våra ansträng­ning­ar att ska­pa pro­duk­ter som krä­ver mind­re stål än kon­kur­re­ran­de pro­duk­ter i mot­sva­ran­de kapa­ci­tets­klas­ser. Hur vi ser på det fram­går av doku­men­ten NRS SF bro — Det håll­ba­ra valet för eko­no­mi och mil­jö och Mil­jö­vär­de­ring av stål- och stål­kon­struk­tio­ner (slut­rap­port).

För att åstad­kom­ma det­ta sat­sar vi sto­ra resur­ser på pro­dukt­ut­veck­ling. Vi är det enda före­ta­get i Nor­den med egen utrust­ning för krock­prov av räc­kes­sy­stem och egna resur­ser för datorsimuleringar.