Nordic R H4b

Räc­ke med rör som nav- och topp­föl­ja­re mon­te­rat på HEB120.

Har­mo­ni­se­rad stan­dardEN1317‑5:2007/A2:2012
Kapa­ci­tets­klassH4b
Stån­darav­stånd (m)2,0
Arbets­bredd (klass)W3
Arbets­bredd (m)0,9
Dyna­misk utböj (m)0,8
Ska­de­risk­klassB
Kon­struk­tions­bredd (m)0,38
Kon­struk­tions­höjd (m)1,5
For­dons­nin­träng­ning (klass)VI4
Mot­stånd mot snö­plog­ning (klass)4
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestan­da­dek­la­ra­tion

Arbets­be­s­k­riv­ning

Pro­dukt­blad