Installationsalternativ

Nor­dic W H2 High kan instal­le­ras på oli­ka sätt. Stan­dard­lös­ning­ar finns för för­höjd kant­balk, väg­ba­ne­ni­vå, betong­fun­da­ment och stålfundament.

Alla instal­la­tions­al­ter­na­tiv till Nor­dic W H2 High är CE-märkt enligt EN 1317–5 och god­känd av SP (Noti­fi­ed­Bo­dy).

Vi erbju­der även kun­dan­pas­sa­de instal­la­tions­al­ter­na­tiv, till exem­pel stål­kon­so­ler för sido­mon­te­ring på träbro­ar. Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion.

För­höjd kantbalk

Väg­ba­ne­ni­vå

Betong­fun­da­ment

Stål­fun­da­ment