Nordic Elskydd

Elskydd med PC instal­le­rat på UPE-stol­par för mon­te­ring på utsi­dan av brokantbalk.

Stol­pav­stånd (m)1.8 / 2.0
Kon­struk­tions­höjd (m)1.65
ÖvrigtKan använ­das till­sam­mans med alla typer av bro­räc­ken med en arbets­bredd på max 1.0 meter (W3)
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 165
Upp­fyl­lerKrav Bro­byg­gan­de (TDOK 2016:0204), TRVK Bro 11 Sup­ple­ment 1 (TRV 2014/82131)

Pro­dukt­blad

Arbets­be­skriv­ning