Nordic GC

Nor­dic GC upp­fyl­ler TRV:s krav och är dimen­sio­ne­ra­de enligt SIS-CEN/TR 1317–6 (SIS-CEN/TR 16949).