Installationsalternativ

Nor­dic GC kan instal­le­ras på oli­ka sätt. Stan­dard­lös­ning­ar finns för för­höjd kant­balk, väg­ba­ne­ni­vå, i mark och sidomontering.

Vi erbju­der även kun­dan­pas­sa­de GC-räc­ken och instal­la­tions­al­ter­na­tiv. Kon­tak­ta oss för mer information.

För­höjd kantbalk

Väg­ba­ne­ni­vå

I mark

Sido­mon­te­rad