Mellanförankringar

Alla våra mel­lan­förank­ring­ar är dimen­sio­ne­ra­de för att upp­ta de kraf­ter som upp­står i ett räc­ke vid en påkörning.

Vi erbju­der oli­ka typer bero­en­de på vil­ket räc­ke som skall förankras:

Tra­fik­ver­kets krav (VGU 2015) styr när mel­lan­förank­ring­ar skall använ­das. Kon­tak­ta oss för mer information.