Energiupptagande

Alla våra ener­gi­upp­ta­gan­de räc­kes­av­slut är krock­pro­va­de enligt ENV 1317–4 eller prEN 1317–7 för oli­ka hastighetsklasser.

Vi erbju­der 3 oli­ka läng­der bero­en­de av hastighetsklass:

  • Längd 2.2 meter för has­tig­het 50 km/h (Kapa­ci­tets­klass T1)
  • Längd 3.5 meter för has­tig­het 80 km/h (Kapa­ci­tets­klass P2)
  • Längd 5.9 meter för has­tig­het 110 km/h (Kapa­ci­tets­klass P4)

Räc­kes­av­slu­ten kan anslu­tas till alla NRS räc­ken med kopp­ling­se­le­ment eller över­gång­ar. Kon­tak­ta oss för mer information.

Ener­gi­upp­ta­gan­deHastig­hets­klassUtböj­nings­klassFordons­rörel­se­klassSkade­risk­klassSkiss
Ener­gi­upp­ta­gan­de:
Nor­dic SMA T1 L=2.2 m
Hastig­hets­klass:
T1
Utböj­nings­klass:
Fordons­rörel­se­klass:
Skade­risk­klass:
Skiss:
Ener­gi­upp­ta­gan­de:
Nor­dic SMA T2 L=3.5 m
Hastig­hets­klass:
P2
Utböj­nings­klass:
X1,Y1
Fordons­rörel­se­klass:
Z1
Skade­risk­klass:
B
Skiss:
Ener­gi­upp­ta­gan­de:
Nor­dic SMA T4 L=5.9 m
Hastig­hets­klass:
P4
Utböj­nings­klass:
X1,Y1
Fordons­rörel­se­klass:
Z1
Skade­risk­klass:
B
Skiss: