Nordic R H4b Ground

Väg­räc­ke med rör och defor­ma­tions­e­le­ment mon­te­rat på rund­stån­da­re mon­te­ra­de i mark.

Har­mo­ni­se­rad stan­dardEN1317‑5:2007/A2:2012
Kapa­ci­tets­klassH4b
Stån­darav­stånd (m)2,0
Arbets­bredd (klass)W5
Arbets­bredd (m)1,5
Dyna­misk utböj (m)1,1
Ska­de­risk­klassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0,45
Kon­struk­tions­höjd (m)1,5
For­donsin­träng­ning (klass)VI5
Mot­stånd mot snö­plog­ning (klass)4
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestan­da­dek­la­ra­tion

Arbets­be­s­k­riv­ning

Pro­dukt­blad