Nordic SF H2 High

Räc­ke med SF-pro­fil som nav­föl­ja­re, 120 x 80 som topp­föl­ja­re mon­te­rat på ▢55 stån­da­re. Oli­ka instal­la­tions­al­ter­na­tiv finns tillgängliga.

Har­mo­ni­se­rad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapa­ci­tets­klassH2
Stån­darav­stånd (m)2.0
Arbets­bredd (klass)W2
Arbets­bredd (m)0.8
Dyna­misk utböj (m)0.5–0.6
Ska­de­risk­klassB
Kon­struk­tions­bredd (m)0.20
Kon­struk­tions­höjd (m)1.2 / 1.4
For­dons­nin­träng­ning (klass)VI3
Mot­stånd mot snö­plog­ning (klass)4
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestanda­deklaration

Arbetsbe­skrivning

Produkt­blad