ENV 1317–4

ENV 1317–4 beskriv­er hur räck­e­savs­lut skall provas, krav på räck­e­savs­luten och hur räck­e­savs­luts egen­skaper skall beskri­vas.

Hastighet­sklass

Räck­e­savs­lutets styr­ka eller kapacitet beskrivs av dess hastighet­sklass.

Test

I stan­daren finns 9 oli­ka test för avs­lut. Dessa test benämns TT (Test Ter­mi­nal) och efter­följs av ett num­mer med tre siffror. Den förs­ta siffran beskriv­er upp­sät­tning (1, 2, 4, 5), den andra for­don­styp (1 – Per­son­bil 900 kg, 2 – Per­son­bil 1300 kg och 3 – Per­son­bil 1500 kg) och den tred­je och sista siffran beskriv­er hastigheten (80, 100 eller 110 km/h).

Exem­pel:

TT 1.2.100: TT (Test Ter­mi­nal), Test 1, For­don­styp 2 (Per­son­bil 1300 kg), 100 km/h
TT 1.3.110: TT (Test Ter­mi­nal), Test 1, For­don­styp 3 (Per­son­bil 1500 kg), 110 km/h

Skaderiskklass

Skaderisken ger en upp­fat­tning hur säk­ert ett energiup­p­ta­gande räck­e­savs­lut är för en pas­sager­are i ett påkörande for­don. Det finns två oli­ka skaderiskklass­er A och B. Skaderiskklass A är säkrast för pas­sager­are i ett påkörande for­don.

De fles­ta energiup­p­ta­gande räck­e­savs­lut har skaderiskklass B. I Sverige accepteras både skaderiskklass A och B.

Utböjn­ingsklass

De kvar­varande defor­ma­tion­er­na för energiup­p­ta­gande räck­e­savs­lut klass enligt tabellen nedan.

I Sverige skall utböjn­ingsklassen väl­jas så att ett deformer­at energiup­p­ta­gande räck­e­savs­lut (påkört) inte:

  • gör intrång på angrän­sande kör­banor
  • över­stiger gång- och cykel­banans fria bredd min­skad med en meter

For­don­srörelseklass

For­don­srörelseklassen beskriv­er hur ett påkörande for­don beter sig efter en påkörn­ing på ett energiup­p­ta­gande räck­e­savs­lut.

I Sverige accepteras endast for­don­srörelseklass Z1 och Z2 utan speciellt god­kän­nande av Trafikver­ket.