ENV 1317–4

ENV 1317–4 beskri­ver hur räc­kes­av­slut skall pro­vas, krav på räc­kes­av­slu­ten och hur räc­kes­av­sluts egen­ska­per skall beskrivas.

Has­tig­hets­klass

Räc­kes­av­slu­tets styr­ka eller kapa­ci­tet beskrivs av dess hastighetsklass.

Test

I stan­da­ren finns 9 oli­ka test för avslut. Des­sa test benämns TT (Test Ter­mi­nal) och efter­följs av ett num­mer med tre siff­ror. Den förs­ta siff­ran beskri­ver upp­sätt­ning (1, 2, 4, 5), den and­ra for­don­styp (1 – Per­son­bil 900 kg, 2 – Per­son­bil 1300 kg och 3 – Per­son­bil 1500 kg) och den tred­je och sista siff­ran beskri­ver has­tig­he­ten (80, 100 eller 110 km/h).

Exem­pel:

TT 1.2.100: TT (Test Ter­mi­nal), Test 1, For­don­styp 2 (Per­son­bil 1300 kg), 100 km/h
TT 1.3.110: TT (Test Ter­mi­nal), Test 1, For­don­styp 3 (Per­son­bil 1500 kg), 110 km/h

Ska­de­risk­klass

Ska­de­ris­ken ger en upp­fatt­ning hur säkert ett ener­gi­upp­ta­gan­de räc­kes­av­slut är för en pas­sa­ge­ra­re i ett påkö­ran­de for­don. Det finns två oli­ka ska­de­risk­klas­ser A och B. Ska­de­risk­klass A är säk­rast för pas­sa­ge­ra­re i ett påkö­ran­de fordon.

De fles­ta ener­gi­upp­ta­gan­de räc­kes­av­slut har ska­de­risk­klass B. I Sve­ri­ge accep­te­ras både ska­de­risk­klass A och B.

Utböj­nings­klass

De kvar­va­ran­de defor­ma­tio­ner­na för ener­gi­upp­ta­gan­de räc­kes­av­slut klass enligt tabel­len nedan.

I Sve­ri­ge skall utböj­nings­klas­sen väl­jas så att ett defor­me­rat ener­gi­upp­ta­gan­de räc­kes­av­slut (påkört) inte:

  • gör intrång på angrän­san­de körbanor
  • över­sti­ger gång- och cykel­ba­nans fria bredd mins­kad med en meter

For­dons­rö­rel­se­klass

For­dons­rö­rel­se­klas­sen beskri­ver hur ett påkö­ran­de for­don beter sig efter en påkör­ning på ett ener­gi­upp­ta­gan­de räckesavslut.

I Sve­ri­ge accep­te­ras endast for­dons­rö­rel­se­klass Z1 och Z2 utan spe­ci­ellt god­kän­nan­de av Trafikverket.