Övergångar

För att kopp­la ihop räc­ke med oli­ka egen­ska­per på ett säker sätt krävs en övergång. 

Det är idag inte möj­ligt att CE-mär­ka över­gång­ar, där­för är kra­ven på över­gång­ar regle­ra­de i VGU. Kra­ven på över­gång­ar i VGU är bero­en­de av skill­na­den mel­lan de ihop­kopp­la­de räc­ke­nas egen­ska­per. NRS har utveck­lat oli­ka typer av över­gång­ar base­rat på kra­ven i VGU.

Om vägen är enkel­rik­tad eller är för­sedd med räc­ke i mitt­rem­sa god­tas att över­gång från ett sty­va­re till ett mju­ka­re sido­räc­ke betrak­tat i tra­fi­kens rikt­ning utförs utan sär­skild övergång.