Övergångar

För att kop­pla ihop räcke med oli­ka egen­skaper på ett säk­er sätt krävs en övergång.

Det är idag inte möjligt att CE-mär­ka övergån­gar, där­för är kraven på övergån­gar regler­ade i VGU. Kraven på övergån­gar i VGU är beroende av skill­naden mel­lan de ihop­kop­plade räck­e­nas egen­skaper. NRS har utveck­lat oli­ka typer av övergån­gar baser­at på kraven i VGU.

Om vägen är enkel­rik­tad eller är försedd med räcke i mit­trem­sa god­tas att övergång från ett sty­vare till ett mjukare sidoräcke betrak­tat i trafikens rik­t­ning utförs utan särskild övergång.