Övriga produkter

Övri­ga pro­duk­ter leve­re­ras med veri­fi­kat enligt SS-EN ISO/IEC 17050–1 och en arbets­be­skriv­ning inkl. infor­ma­tion om under­håll och kontroll.

Veri­fi­ka­tet och arbets­be­skriv­ning­en är skri­ven på svens­ka vil­ket är ett krav från Trafikverket. 

Efter avslu­tat mon­tage kan om så öns­kas pro­duk­ten fysiskt mär­kas enligt Svens­ka Väg- och Bro­räc­kes­för­e­ning­ens ”Instruk­tion för märk­ning av per­ma­nen­ta skyddsanordningar”.