Övriga produkter

Övri­ga pro­duk­ter lev­er­eras med ver­i­fikat enligt SS-EN ISO/IEC 17050–1 och en arbets­beskrivn­ing inkl. infor­ma­tion om under­håll och kon­troll.

Ver­i­fikatet och arbets­beskrivnin­gen är skriv­en på sven­s­ka vilket är ett krav från Trafikver­ket.

Efter avs­lu­tat mon­tage kan om så önskas pro­duk­ten fysiskt märkas enligt Sven­s­ka Väg- och Broräck­esförenin­gens ”Instruk­tion för märkn­ing av per­ma­nen­ta sky­ddsanord­ningar”.