EN 1317–2

EN 1317–2 beskriv­er hur räcke skall provas, krav på räck­et och hur räck­ets egen­skaper skall beskri­vas.

Kapacitet­sklass

Räck­ets styr­ka eller kapacitet beskrivs av dess kapacitet­sklass. Lågka­pacitet­sräcke T1-T3 används endast för tillfäl­li­ga instal­la­tion­er och går ej att CE-mär­ka. Normal‑, hög- och myck­et högka­pacitet­sräcke används för per­ma­nen­ta instal­la­tion­er och skall vara CE-märk­ta.

Test

I stan­daren finns 11 oli­ka test för räck­et. Dessa test benämns TB (test­bar­riär) och efter­följs av ett num­mer med två siffror. Den förs­ta siffran beskriv­er for­dons typ och den andra siffran beskriv­er om det finns oli­ka typer av test med sam­ma for­don.

Exem­pel:

  • TB31: TB (test­bar­riär) + for­don­styp 3 (per­son­bil 1500 kg), test 1 (80 km/h i 20 grad­er)
  • TB32: TB (test­bar­riär) + for­don­styp 3 (per­son­bil 1500 kg), Test 2 (110 km/h i 20 grad­er)

För kapacitet­sklass N2 och högre ingår minst två test. Gemen­samt för dessa kapacitet­sklasser­na är att det alltid innehåller ett TB11 test. TB11 testet utförs för att kon­trollera så att räck­et inte är för hårt att köra in i för en liten per­son­bil.

Räck­ets kapacitet avgörs av test med ett tyn­gre for­don. Vik­ten på det­ta for­don kan vara från 1500 kg (TB32) till 38 000 kg (TB81).

För att öka säk­er­heten för hög- och myck­et högka­pacitet­sräcke kan räck­et tes­tas med ett extra test med tung per­son­bil (TB32). Dessa räcke benämns med L, exem­pel L1 (med TB32) istäl­let för H1 (utan TB32).

Arbets­bredd

Ett räck­es arbets­bredd beskriv­er hur myck­et utrymme som behövs bakom räck­et för det skall fungera vid en påkörn­ing.

Arbets­bred­den består av räck­ets egen­bredd plus utböjnin­gen vid påkörn­ing. Ett räck­es dynamiska utböjn­ing är räck­ets utböjn­ing vid påkörn­ing.

For­don­sin­trängn­ing

Ett räck­es for­don­sin­trängn­ing beskriv­er hur myck­et utrymme som behövs bakom räck­et för att det påkörande for­donet inte skall träf­fa objek­tet som räck­et sky­d­dar.

For­don­sin­trängn­ing mäts från räck­ets fram­si­da och anges endast för högkapcitet­sräcke (H1-H4 och L1-L4).

Skaderiskklass

Skaderisken ger en upp­fat­tning hur säk­ert ett räcke är för en pas­sager­are i ett påkörande for­don. Det finns tre oli­ka skaderiskklass­er A, B och C. Skaderiskklass A är säkrast för pas­sager­are i ett påkörande for­don.

Några exem­pel

  • Skaderiskklass A: vägräcke med W‑profil
  • Skaderiskklass B: broräcke med W‑profil
  • Skaderiskklass C: ej deformer­bara beton­gräck­en

Snö­plogsmot­stånd

För att få en upp­fat­tning hur mot­stånd­skraftigt ett räcke är för lokala skador orsakade av en snö­plog klas­sas räck­e­na från 1 till 4.

Några exem­pel:

  • Klass 1: räcke med 2 mm tjock W‑profil och stål i kval­ité S420
  • Klass 2: vajer­räcke
  • Klass 3: räcke med 3 mm W‑profil och stål i kval­ité S235
  • Klass 4: Kohlswa och SF pro­fil.