EN 1317–2

EN 1317–2 beskri­ver hur räc­ke skall pro­vas, krav på räc­ket och hur räc­kets egen­ska­per skall beskrivas.

Kapa­ci­tets­klass

Räc­kets styr­ka eller kapa­ci­tet beskrivs av dess kapa­ci­tets­klass. Låg­ka­pa­ci­tets­räc­ke T1-T3 används endast för till­fäl­li­ga instal­la­tio­ner och går ej att CE-mär­ka. Normal‑, hög- och myc­ket hög­ka­pa­ci­tets­räc­ke används för per­ma­nen­ta instal­la­tio­ner och skall vara CE-märkta.

Test

I stan­da­ren finns 11 oli­ka test för räc­ket. Des­sa test benämns TB (test­bar­riär) och efter­följs av ett num­mer med två siff­ror. Den förs­ta siff­ran beskri­ver for­dons typ och den and­ra siff­ran beskri­ver om det finns oli­ka typer av test med sam­ma fordon.

Exem­pel:

  • TB31: TB (test­bar­riär) + for­don­styp 3 (per­son­bil 1500 kg), test 1 (80 km/h i 20 grader)
  • TB32: TB (test­bar­riär) + for­don­styp 3 (per­son­bil 1500 kg), Test 2 (110 km/h i 20 grader)

För kapa­ci­tets­klass N2 och hög­re ingår minst två test. Gemen­samt för des­sa kapa­ci­tets­klas­ser­na är att det all­tid inne­hål­ler ett TB11 test. TB11 testet utförs för att kon­trol­le­ra så att räc­ket inte är för hårt att köra in i för en liten personbil.

Räc­kets kapa­ci­tet avgörs av test med ett tyng­re for­don. Vik­ten på det­ta for­don kan vara från 1500 kg (TB32) till 38 000 kg (TB81).

För att öka säker­he­ten för hög- och myc­ket hög­ka­pa­ci­tets­räc­ke kan räc­ket tes­tas med ett extra test med tung per­son­bil (TB32). Des­sa räc­ke benämns med L, exem­pel L1 (med TB32) istäl­let för H1 (utan TB32).

Arbets­bredd

Ett räc­kes arbets­bredd beskri­ver hur myc­ket utrym­me som behövs bakom räc­ket för det skall fun­ge­ra vid en påkörning.

Arbets­bred­den består av räc­kets egen­bredd plus utböj­ning­en vid påkör­ning. Ett räc­kes dyna­mis­ka utböj­ning är räc­kets utböj­ning vid påkörning.

For­donsin­träng­ning

Ett räc­kes for­donsin­träng­ning beskri­ver hur myc­ket utrym­me som behövs bakom räc­ket för att det påkö­ran­de for­do­net inte skall träf­fa objek­tet som räc­ket skyddar.

For­donsin­träng­ning mäts från räc­kets fram­si­da och anges endast för hög­kap­ci­tets­räc­ke (H1-H4 och L1-L4).

Ska­de­risk­klass

Ska­de­ris­ken ger en upp­fatt­ning hur säkert ett räc­ke är för en pas­sa­ge­ra­re i ett påkö­ran­de for­don. Det finns tre oli­ka ska­de­risk­klas­ser A, B och C. Ska­de­risk­klass A är säk­rast för pas­sa­ge­ra­re i ett påkö­ran­de fordon.

Någ­ra exempel

  • Ska­de­risk­klass A: väg­räc­ke med W‑profil
  • Ska­de­risk­klass B: bro­räc­ke med W‑profil
  • Ska­de­risk­klass C: ej defor­mer­ba­ra betongräcken

Snö­plogs­mot­stånd

För att få en upp­fatt­ning hur mot­stånds­kraf­tigt ett räc­ke är för loka­la ska­dor orsa­ka­de av en snö­plog klas­sas räc­ke­na från 1 till 4.

Någ­ra exempel:

  • Klass 1: räc­ke med 2 mm tjock W‑profil och stål i kva­li­té S420
  • Klass 2: vajerräcke
  • Klass 3: räc­ke med 3 mm W‑profil och stål i kva­li­té S235
  • Klass 4: Kohl­s­wa och SF profil.