Komponentprov

Kom­po­nent­prov är en vik­tig del av pro­dukt­ut­veck­ling­en. Vi utför kapa­ci­tets­prov på oli­ka delar eller detal­jer. Det kan till exem­pel vara:

  • Kapa­ci­te­ten på en navföljarskarv
  • Kapa­ci­te­ten på en ståndare

Kon­tak­ta oss för mer information.

Nav­föl­jar­skarv

NRS stol­pe i mark