Övergångar

Vi har över­gång­ar mel­lan alla våra räc­ken. Till var­je över­gång finns en rit­ning och en beräkningsrapport.

Rit­ning­en visar om det finns någ­ra spe­ci­el­la delar i över­gång­en eller om räc­ke­na kan kopp­las ihop direkt. Beräk­ning­en visar hur vi upp­fyl­ler kra­ven i VGU.

Vi kan även hjäl­pa till med att ta fram en över­gång från något av våra räc­ken till ditt räc­ke eller ett exi­ste­ran­de räcke.

Kon­tak­ta oss för mer information.