Övergångar

Vi har övergån­gar mel­lan alla våra räck­en. Till var­je övergång finns en rit­ning och en beräkn­ingsrap­port.

Rit­nin­gen vis­ar om det finns några speciel­la delar i övergån­gen eller om räck­e­na kan kop­plas ihop direkt. Beräknin­gen vis­ar hur vi upp­fyller kraven i VGU.

Vi kan även hjäl­pa till med att ta fram en övergång från något av våra räck­en till ditt räcke eller ett exis­terande räcke.

Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion.