CE-märkta produkter

CE-märk­ta pro­duk­ter leve­re­ras med CE-cer­ti­fi­kat, pre­stan­da­de­kla­ra­tion och en arbetsbeskrivning.

Pre­stan­da­de­kla­ra­tio­nen och arbets­be­skriv­ning­en är skri­ven på svens­ka vil­ket är ett krav både från Tra­fik­ver­ket och Bover­ket (BFS 2013:7 SEK). 

Efter avslu­tat mon­tage märks pro­duk­ten fysiskt med ett CE-mär­ke med infor­ma­tion om till­ver­ka­re, pro­dukt­namn och dekla­re­ra­de egenskaper.