CE-märkta produkter

CE-märk­ta pro­duk­ter lev­er­eras med CE-cer­ti­fikat, pre­standadekla­ra­tion och en arbets­beskrivn­ing.

Pre­standadekla­ra­tio­nen och arbets­beskrivnin­gen är skriv­en på sven­s­ka vilket är ett krav både från Trafikver­ket och Bover­ket (BFS 2013:7 SEK).

Efter avs­lu­tat mon­tage märks pro­duk­ten fysiskt med ett CE-märke med infor­ma­tion om tillverkare, pro­duk­t­namn och deklar­erade egen­skaper.