Krockdämpare

Krock­däm­pa­re används för att skyd­da for­don från att köra in i fas­ta objekt eller för­hind­ra for­don från att köra in bör­jan eller slu­tet på ett räc­ke. För att öka skydds­funk­tio­nen finns oli­ka utformningar:

Paral­lell

Konisk

Kom­bi­ne­rad

Gemen­samt för alla krock­däm­pa­re är att de skall vara CE märk­ta och pro­va­de för en has­tig­hets­klass. Krock­däm­pa­res egen­ska­per beskrivs av:
  • Has­tig­hets­klass
  • Ska­de­risk­klass
  • Utböj­nings­klass
  • For­dons­rö­rel­se­klass