Energiupptagande räckesavslut

Ener­gi­upp­ta­gan­de räc­kes­av­slut används för att star­ta och avslu­ta räc­ke på ett säkert sätt. 

De skall för­hind­ra for­don från att köra in i bör­jan eller slu­tet på ett räcke.

Gemen­samt för alla ener­gi­upp­ta­gan­de räc­kes­av­slut är att de skall vara pro­va­de för en has­tig­hets­klass. Ener­gi­upp­ta­gan­de räc­kes­av­slu­tens egen­ska­per beskrivs av:

  • Has­tig­hets­klass
  • Ska­de­risk­klass
  • Utböj­nings­klass
  • For­dons­rö­rel­se­klass

Idags­lä­get går det inte att CE-mär­ka ener­gi­upp­ta­gan­de räc­kes­av­slut då den gäl­lan­de stan­da­ren inte är harmoniserad.